sugarart.gr
SUGARART.GR has #4 330 340 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 39 unique visitors per day. These unique visitors make 195 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.64 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $575 USD. This site has a 1/10 PageRank. It has 932 backward links from 22 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 69.10.157.100. We detected that the average page load time of this website is 1.88 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Monday 9th of September 2013 RefreshSUGARART.GR

Site Title SUGAR ART - Photo gallery - äùñï ãéá ãõíáßêá, ãëõêÜ ìå óïêïëÜôá, ãÜìïõ êáé âÜðôéóçò åßäç, ìðïìðïíéÝñá ãéá âáðôéóç, mpomponieres vaptisis, ãëõêÜ ìå öñÜïõëåò, êïñßôóé, ðñïóöïñÜ, ãÜìïò âÜðôéóç, ãëõêü, âÜðôéóç, ðÜñôõ, ìðïìðïíéÝñá, ôïýñôá, ãåíÝèëéá, êÝéê áëìõñü, âÜöôéóç, ðáñôõ ðáéäéêï, åéêüíåò ãéá êåéê óïêïëÜôáò, candy bar, ôñéóäéÜóôáôç ôïýñôá,
Alexa Rank #4 330 340
Pagerank 1/10
Yandex CY 0
Backward Links 932
Unique Domains Backward Links 22
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 1.88 Seconds
Favicon
Daily Visitors 39
Daily Pageviews 195
Seo Score 25
Daily Revenue $0.64
Website Worth $575
Primary Country n/a
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 69.10.157.100
Server Location Kelowna, BC, CanadaHTML Analysis

HTML Size: 13.59 Kb External Links: 2
Internal Links: 0 H1 Tags: 1
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 7 Objects: 2
Forms: 0 Total Images: 10Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

SUGARART.GR is ranked #4 330 340 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from n/a. This website is ranked #0 in n/a. It has 39 visitors per day, and has 195 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors

 No.Keywords
   1. pos na ftiaxo zaxaropasta
   2. sugarart.gr
   3. toyrtes manchester eikones
   4. toyrtes mangister eikones
   5. sugarart
   6. toyrtes mangister
   7. τουρτες sugart
   8. sugar art τουρτες
   9. ποσο κανει μια τουρτα γενεθλιων
   10. ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ
   11. τουρτα αποκριατικη
   12. sugar art πατρα
   13. toyrtes me zaxaropasta
   14. toyrtes paidikes
   15. παιδικες τουρτες
   16. προσφορες σε παστακια βαπτισης
   17. παστακια βαπτισης τιμες
   18. www τουρτες παιδικες
   19. καπ κεικ art
   20. ΤΟΥΡΤΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΑΘΗΕΝΟΥ
   21. τουρτες με ομαδες
   22. τουρτες γλικα
   23. mini cupcakes τιμη για βαπτιση
   24. τουρτεσ για μωρα
   25. τουρτες πονηρες
   26. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΤΕΑΣ
   27. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΤΕΣ
   28. ΤΟΥΡΤΑ tom kai tzeri
   29. τουρτα και γυναικα
   30. manchester toyrtes
   31. toyrtes manchester
   32. ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
   33. τουρτεσ ομαδων σχεδια συνταγεσ
Similar sites to SUGARART.GR


 No.
   1. afs.gr
 Afs, artistic floral services, Γάμος, Βάπτιση, Μπομπονιέρες, Διακόσμηση
   2. 4epoxes.com
 ×ñéóôïõãåííéÜôéêá åßäç äÝíôñá êáé óôïëßäéá
   3. candy-wrapper.com
 Candy-Wrapper.com - Candy Wrappers For Every Occasion
   4. art-house.gr
 art|house - gallery/bar
   5. photo-flash-maker.com
 Photo Gallery Maker - Flash Slideshow Maker, Flash Gallery Maker, Web Album Creator
   6. flash-photo-slideshow.com
 Flash Photo Slideshow - flash slideshow maker, flash animation creator, photo gallery builder, flash banner creator
   7. sugar-plum.com
 Sugar Plum chocolates, gourmet chocolate candy, chocolates and confections, handcrafted chocolates.
   8. 944.com
 Fashion, Film, Music, Art :: GenArt
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Kelowna, BC, Canada
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. manchester  45    17  
   2. zaxaropasta  18    10  
   3. sugar art  14    10  
   4. βασιλόπιτα με ζαχαρόπαστα  7      20  
   5. αποκριατικη  3      10  
   6. γυναικα  25    15  
   7. σχεδια  14    10  
   8. φωτο  16    20  
   9. προσφορες σε παστακια βαπτισης  3      10  
   10. ειδη παρτυ  10    17  
   11. παρτυ  17    10  
   12. βαφτιση  9      35  
   13. gorgones  11    10  
   14. διακοσμητικα  15    16  
   15. παιδικα  22    10  
   16. βαπτιση  30    35  
   17. ζαχαροπαστα  21    11  
   18. πάρτυ  13    20  
   19. σταχτοπουτα  13    10  
   20. ονοματα  20    10  
   21. συνταγές  20    18  
   22. passarella  20    10  
   23. διακοσμηση  25    17  
   24. mpiskota  18    10  
   25. σπιτι  16    10  
   26. cupcakes  46    17  
   27. plaisir  29    20  
   28. μπισκοτα με ζαχαροπαστα  5      10  
   29. συνταγη  3      10  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of sugarart.gr response.

Date : Sat, 18 May 2013 04:19:42 GMT
Server : Microsoft-IIS/6.0
X-Served-By : quad.lighthouse.gr
X-Hosted-By : Lighthouse Internet & Database Applications
Content-Length : 13916
Content-Type : text/html
Expires : Sat, 18 May 2013 04:19:41 GMT
Cache-control : privateWebsite Metas Analysis

We found 2 meta tags on sugarart.gr.

MetaContent
 description  SUGAR ART Cake & Sugarcraft Workshop: ÅñãáóôÞñéï ÄéáêïóìçôéêÞò Æá÷áñïðëáóôéêÞò: ÅíôõðùóéÜóôå ôïõò êáëåóìÝíïõò óáò óôçí ãáìÞëéá ôåëåôÞ, óôçí âÜðôéóç ôïõ ðáéäéïý óáò, óôá äéêÜ óáò ðÜñôõ Þ óôá ðÜñôõ ôùí ðáéäéþí óáò ìå ðñáãìáôéêÜ Ýñãá ôÝ÷íçò üðùò ãëõêÜ êáé ôïýñôåò ó÷åäéáóìÝíåò ìüíï ãéá åóÜò. 
 keywords  äùñï ãéá ãõíáßêá, ãëõêÜ ìå óïêïëÜôá, ãÜìïõ êáé âÜðôéóçò åßäç, ìðïìðïíéÝñá ãéá âáðôéóç, mpomponieres vaptisis, ãëõêÜ ìå öñÜïõëåò, êïñßôóé, ðñïóöïñÜ, ãÜìïò âÜðôéóç, ãëõêü, âÜðôéóç, ðÜñôõ, ìðïìðïíéÝñá, ôïýñôá, ãåíÝèëéá, êÝéê áëìõñü, âÜöôéóç, ðáñôõ ðáéäéêï, åéêüíåò ãéá êåéê óïêïëÜôáò, candy bar, ôñéóäéÜóôáôç ôïýñôá,  
Homepage Links Analysis


We found that the main page of sugarart.gr has 2 external links and 0 internal links.