seismoi.gr
SEISMOI.GR has #404 166 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 1 771 unique visitors per day. These unique visitors make 1 948 pageviews. We estimate that this website earns at least $5 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $5 667 USD. This site has a 3/10 PageRank. It has 3 668 backward links from 114 domains, 0 backward links from .edu domains and 11 links from .gov domains. IP address of this site is 188.121.41.118. We detected that the average page load time of this website is 0.67 seconds.
We give this domain a SEO score of 39/100. Last update: Saturday 21st of September 2013 RefreshSEISMOI.GR

Site Title www.seismoi.gr
Alexa Rank #404 166
Pagerank 3/10
Yandex CY 0
Backward Links 3 668
Unique Domains Backward Links 114
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 11
Load Time 0.67 Seconds
Favicon
Daily Visitors 1 771
Daily Pageviews 1 948
Seo Score 39
Daily Revenue $5
Website Worth $5 667
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #3351
IP Address 188.121.41.118
Server Location , NetherlandsHTML Analysis

HTML Size: 23.82 Kb External Links: 4
Internal Links: 2 H1 Tags: 1
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 16 Objects: 2
Forms: 1 Total Images: 13Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

SEISMOI.GR is ranked #404 166 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #3351 in Greece. It has 1 771 visitors per day, and has 1 948 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 99.5% 1 762

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. seismoi.gr 100.00% 1 771

 No.Keywords
   1. seismoi
   2. seismos
   3. σεισμος
   4. seismoi.gr
   5. σεισμοι
   6. seismoi ellada
   7. σεισμοσ
   8. sismoi.gr
   9. seismow
   10. sismoi
   11. seismoi gr
   12. seismoi twra
   13. σεισμοί
Similar sites to SEISMOI.GR


 No.
   1. emsc-csem.org
 Earthquakes - Earthquake today - Latest Earthquakes in the World - EMSC
   2. map-france.com
 MAP OF FRANCE : Departments Regions Cities - France map
   3. maps-of-china.net
 Map of China - 1000 China maps
   4. maps-malaysia.com
 Map of Malaysia, Malaysia Maps, Map of Kuala Lumpur, Penang, Malacca, Langkawi
   5. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   6. canada-maps.org
 Canada Maps and Canada Travel Guide - Canadian Province Maps
   7. acutivity.com
 Internet Monitoring : Real Time Internet Tracking : Manage Computer Usage : Employee Productivity Reports : Free Remote Web Based Activity Monitoring
   8. mineral-leases.com
 Buy and Sell Mineral Rights, Royalties and Leases! Worldwide Advertising.
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: , Netherlands
HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of seismoi.gr response.

Content-Type : text/html
Last-Modified : Thu, 19 Sep 2013 07:55:54 GMT
Accept-Ranges : bytes
ETag : "5b9cc1aadb5ce1:0"
Server : Microsoft-IIS/7.0
X-Powered-By : ASP.NET
Date : Sat, 21 Sep 2013 15:41:21 GMT
Content-Length : 24389Mywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    2 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    2 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    2 / 5 
 Child Safety  Does the site contain age-inappropriate material?   Excellent    3 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Website Metas Analysis

We found 7 meta tags on seismoi.gr.

MetaContent
 google-site-verification  btlvnsZ83Rjh3bprIfuVYN5saL-y4Gqum65M5sXpxQA 
 keywords  seismos, seismicity, óåéóìüò, óåéóìéêüôçôá, ÁèÞíá, Áíáôïëßá, ÆÜêõíèïò, Éíäïíçóßá, ñÞãìá, ôóïõíÜìé, ÉñÜí, Éüíéï, ñÞãìáôá, áñ÷áßá ñÞãìáôá, éóôïñéêïß óåéóìïß, ÐÜñíçèá, óåéóìïãñÜöïò, êáôáãñáöÝò, óåéóìéêÞ äñáóôçñéüôçôá, Richter, Mercalli, Ñß÷ôåñ, ÌåñêÜëëé, katagrafes, êáôáãñáöÞ, áñ÷åßï, óåéóìéêüò, óåéóìïß, ÷Üñôçò, ÷Üñôåò, map, maps, EMSC, earthquakes, earthquakenet, quake, óåéóìïëïãßá, seismologia, seismology, safety tips, klimaka, êëßìáêá, óåéóìéêü êåíü, seismiko keno, æþá, animals, åíçìÝñùóç, óåéóìïß,... 
 description  earthquakes today - recent and latest earthquakes, earthquake map and earthquake information. Earthquake information for Greece. seismoi.gr provides real time earthquake information for seismic events with magnitude larger than 2.5 in Greece 
 publisher  seismoi.gr 
 robots  index, follow 
 viewport  initial-scale=1.0, user-scalable=no 
 norton-safeweb-site-verification  raqlqhxz6y5htgb2je4nzgkz43w3rihsfd8sjvytjqwm8foxdf6bgkotspb-cfhimye--6chajmjldbwwpz5gujvh3712171mccg31wzc1tlxu4hi9yfl5pkhlm5l5vf 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of seismoi.gr has 4 external links and 2 internal links.