kosmima-rologia.gr
Site is offline. KOSMIMA-ROLOGIA.GR has #1 916 058 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 18 unique visitors per day. These unique visitors make 144 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.40 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $335 USD. This site has a /10 PageRank. It has backward links from domains, backward links from .edu domains and links from .gov domains. IP address of this site is . We detected that the average page load time of this website is 0.00 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Wednesday 17th of July 2013 RefreshKOSMIMA-ROLOGIA.GR

Site Title
Alexa Rank #1 916 058
Pagerank /10
Yandex CY
Backward Links
Unique Domains Backward Links
Backward links from .Edu sites
Backward links from .Gov sites
Load Time 0.00 Seconds
Favicon
Daily Visitors 18
Daily Pageviews 144
Seo Score 25
Daily Revenue $0.40
Website Worth $335
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #16581
IP Address
Server LocationHTML Analysis

HTML Size: 0 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 0 Objects: 0
Forms: 0 Total Images: 0Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

KOSMIMA-ROLOGIA.GR is ranked #1 916 058 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #16581 in Greece. It has 18 visitors per day, and has 144 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 100.0% 18

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. kosmima-rologia.gr 100.00% 18

 No.Keywords
   1. xrysafika
   2. βέρες cartier
   3. kosmima
   4. stefana gamou 2013
   5. ketsetzoglou
   6. kosmima-rologia.gr
   7. xrisafika
   8. ασημενια κορνιζα γαμου
   9. ασημενια κορνιζα τιμη
   10. kosmima roloi
   11. gamoshome.gr
   12. www.kosmima.gr
   13. κετσετζογλου
   14. ΒΕΡΕς 22Κ
   15. eshop lampades
   16. κοσμιμα
   17. eidh
   18. rologia
   19. δωρα για κουμπαρους βαπτισης
   20. dvro koy pmqrvn
   21. asimenio
   22. rologia.gr
   23. kosmhma
   24. e-shop gamou
   25. επωνυμα κοσμηματα
   26. Κοστοσ βερες
   27. κόσμημα κολωνάκι
   28. βερες γαμου cartier τιμες
   29. δωρα bebe
   30. μονόπετρο δαχτυλίδι λόγος αρραβώνας
Similar sites to KOSMIMA-ROLOGIA.GR


 No.
   1. akinita.net
 .: Akinita.net :. éäéùôéêÜ íçóéÜ - ôïõñéóôéêÝò êáé ïéêéóôéêÝò åêôÜóåéò - êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò - ðáñáèáëÜóóéåò Þ ïñåéíÝò åêôÜóåéò - îåíïäï÷åßá - åñãïóôÜóéá - ëéìÜíéá - êáæßíï - ïñõ÷åßá ãéá åîüñõîç ÷ñõóïý - âßëåò - ðáñáèáëÜóóéá ïéêüðåäá - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá ìåãÜëçò éó÷ýïò - áíáêáéíßóåéò - Üäåéåò åðáããåëìáôéêÝò - êáôïéêéþí - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá - âéïêëéìáôéêÝò êáôïéêßåò a...
   2. 4epoxes.com
 ×ñéóôïõãåííéÜôéêá åßäç äÝíôñá êáé óôïëßäéá
   3. e-xondriki.gr
 ×ïíäñéêÞ êáé ëéáíéêÞ ðþëçóç êáé åõêáéñßåò ìå åßäç ðñïóöïñþí, stock, áèëçôéêþí, åßäç óðéôéïý, ðáðïýôóéá ê.á. E-XONDRIKI.GR
   4. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   5. nespresso-pro.gr
 Ìç÷áíÝò espresso, åðáããåëìáôéêÝò ìç÷áíÝò êáöÝò, ðïéêéëßåò êáöÝ, ðïéêéëßåò espresso, áîåóïõÜñ êáöÝ | Nespresso | Business Solutions
   6. rologia-kaloustian.gr
 ΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
   7. 24h.gr
 ÅéäÞóåéò êáé ¢ìåóç ÅíçìÝñùóç - news.gr
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. xrysafika  5      20  
   2. kosmima-rologia.gr  3      15  
   3. βέρες  7      30  
   4. kosmima  21    34  
   5. cartier  48    15  
   6. χειροποίητα αρχαϊκά χρυσά κοσμήματα  5      20  
   7. stefana  13    19  
   8. daxtilidia aravona  5      20  
   9. kosmima roloi  5      10  
   10. eidh  14    10  
   11. κοσμημα ρολοι  6      20  
   12. ΚΟΣΜΗΜΑ - ΡΟΛΟΙ  5      30  
   13. asimenio  5      30  
   14. roloi-kosmima.gr  5      10  
   15. ΚΟΣΜΗΜΑ  7      30  
   16. kosmima 10  5      10  
   17. www.kosmima.gr  6      10  
   18. χειροποιητοι σταυροι βαπτισης  5      50  
   19. στεφανα χρυσα  3      20  
   20. kosmhmata  14    43  
   21. βερες cartier  3      10  
   22. kolonaki magazi me xiropiita kosmimata  3      10  
   23. tommy hilfiger  53    23  
   24. βερες γαμου  16    22  
   25. kosmima.gr  15    18  
   26. δαχτυλιδια με ονοματα  3      80  
   27. βερεσ γαμου  7      30  
   28. κοσμηματα  23    46  
   29. rologia  27    36  
   30. mpomponierew gamoy  3      20  Homepage Links Analysis


We found that the main page of kosmima-rologia.gr has external links and internal links.