jewelpedia.com
Jewelpedia.com is 5 Years, 3 Months, 2 Days old. JEWELPEDIA.COM has #765 704 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 577 unique visitors per day. These unique visitors make 1 038 pageviews. We estimate that this website earns at least $3 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $3 595 USD. This site has a 2/10 PageRank. It has 1 150 backward links from 76 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 72.167.131.216. We detected that the average page load time of this website is 1.41 seconds.
We give this domain a SEO score of 45/100. Last update: Saturday 22nd of February 2014 RefreshJEWELPEDIA.COM

Site Title ÊïóìÞìáôá, ñïëüãéá,ðïëýôéìïé ëßèïé - Jewelpedia
Alexa Rank #765 704
Pagerank 2/10
Yandex CY 0
Backward Links 1 150
Unique Domains Backward Links 76
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 1.41 Seconds
Favicon
Daily Visitors 577
Daily Pageviews 1 038
Seo Score 45
Daily Revenue $3
Website Worth $3 595
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #8952
IP Address 72.167.131.216
Server Location Scottsdale, AZ, United StatesHTML Analysis

HTML Size: 58.16 Kb External Links: 2
Internal Links: 2 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 11 Objects: 0
Forms: 1 Total Images: 60Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

JEWELPEDIA.COM is ranked #765 704 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #8952 in Greece. It has 577 visitors per day, and has 1 038 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 92.5% 533

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. jewelpedia.com 100.00% 577

 No.Keywords
   1. xythria kasiterou
   2. τοπαζι πετρα
   3. epilogi daxtylidiou arravwnwn
   4. τοπαζ πετρα
   5. kauarismos asimenias alisidas
   6. καμεο
   7. filntisi
   8. αλλοη
   9. ramiotis kosmima
   10. jewelpedia
   11. alejandrita laser
   12. ζιρκον
   13. ειδικο βάρος specific gravity
   14. χρυση λιρα
   15. αλπακας
   16. σμαλτο
   17. poso ine to baros tis liras
   18. ποσο ειναι το βαρος της λιρας
   19. diamonds-only.gr
   20. jewelpedia.com
   21. tyxi agathi
   22. silvo gia asimika
   23. tirkouaz
   24. ρολογια απο κινα
   25. timi liras
   26. timh liras
   27. ταρταρουγα
   28. φιλντισι
   29. τιμή χρυσής λίρας
   30. πλατίνα
   31. τιμη χρυσης λιρας
   32. κολιε με χαντρες
   33. ρουμπινι
Similar sites to JEWELPEDIA.COM


 No.
   1. e-afipnisi.gr
 E-Afipnisi :: Åéäçóåïãñáöéá, Åíçìåñùóç, Åñåõíá, Ìåëåôåò, Õãåéá, Ðïëéôéóìïò, Ïìïãåíåéá, Óôñáôéùôéêá Èåìáôá, Áìõíá, Óôñáôéùôéêç Ôå÷íïëïãéá, Åîïðëéóìïé, Óôñáôéùôéêïé Åîïðëéóìïé, Äéåèíç Èåìáôá, Äéåèíç Æçôçìáôá, Äéðëùìáôéá, Óôñáôïò , Åèíéêç Áìõíá, Åîùôåñéêç Ðïëéôéêç, Äéåèíçò Ðïëéôéêç, Óôñáôçãéêç, Áóöáëåéá, Åíåñãåéá , Ðåñéâáëëïí, Åëëçíïôïõñêéêá, Äéðëùìáôéêåò Åñãáóéåò, Áìõíôéêá Èåìáôá,...
   2. ouroulis-comms.gr
 Rf Dyne - VHF, UHF, TRANSCEIVER, ÐÏÌÐÏÄÅÊÔÇÓ, WOUXUN, KG-699, KG-703, ÁÓÕÑÌÁÔÏÉ - ÐïìðïäÝêôåò - ÄÝêôåò - ÔñïöïäïôéêÜ - ¼ñãáíá ÌåôñÞóåùò - ÄïñõöïñéêÜ ÓõóôÞìáôá - Áóýñìáôá ÔçëÝöùíá - ÄéÜöïñá ÁîåóïõÜñ, KG-UV920R, RF-Max
   3. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   4. 4epoxes.com
 ×ñéóôïõãåííéÜôéêá åßäç äÝíôñá êáé óôïëßäéá
   5. greek-energy.com
 Greek Energy Solutions
   6. solar-systems.gr
 öùôïâïëôáéêá, ðñïéüíôá, åêèåóç, ðùëçóåéò, PHOTOVOLTAIC, öùôïâïëôáéêÜ,ðáñêá, óõóôÞìáôá, áíåìïãåííÞôñéåò, çëéáêÞ åíÝñãåéá, öùôïâïëôáúêÜ, SOLAR ENERGY, ÅÍÅÑÃÅÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÍÅÌÏ, áéïëéêç åíåñãåéá, áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò, äåç, óôïé÷åéá, ðáíåë ôéìÝò, êáôáóôç
   7. sound-service.gr
 SOUND SERVICE ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Scottsdale, AZ, United States
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. barel clasp κολλιε  5      30  
   2. φιλντισι  7      30  
   3. αλλοη  3      10  
   4. timh liras  17    20  
   5. πετρα  3      10  
   6. τιμη χρυσης λιρας  19    18  
   7. χρυσή λίρα  10    20  
   8. timi liras  19    10  
   9. χρυση λιρα αγγλιας  5      20  
   10. αγορά ασημι  3      30  
   11. εκθεση ρολογιου 2013  3      20  
   12. τιμη λιρας  12    10  
   13. εκθεση ρολογιου 2012  3      20  
   14. kauarismos  5      30  
   15. χρυση λιρα τιμη  11    20  
   16. σμαλτο  8      10  
   17. ρολογια  25    38  
   18. faux bijoux  14    18  
   19. λιρεσ γεωργιου ε τιμη  5      10  
   20. ηολ.γρ  10    20  
   21. xrisi lira simera  3      20  
   22. kosmima  20    33  
   23. χρυση λιρα αγγλιας εδουαρδου  3      20  
   24. ramiotis  2      10  
   25. τιμη ασημι ήμερα  5      10  
   26. ρολοι  16    30  
   27. xrysh lira  10    10  
   28. πλατινα  8      10  
   29. έκθεση ρολογιού  3      10  
   30. μπριγιαν με παγιετες  3      10  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of jewelpedia.com response.

Date : Mon, 20 May 2013 20:48:53 GMT
Server : Apache
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/html; charset=windows-1253Mywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    3 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    3 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    3 / 5 
 Child Safety  Does the site contain age-inappropriate material?   Excellent    3 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Domain Name Analysis

Jewelpedia.com is 5 Years, 3 Months, 2 Days old. It may expire on 2014 jan 14.

Authorized registrar: GODADDY.COM, LLC
Domain Name: jewelpedia.com
Created: 2009 jan 14
Expires: 2014 jan 14
Updated: 2013 jan 15
Name Server: ns51.domaincontrol.com, ns52.domaincontrol.com
Status: clientDeleteProhibited, clientRenewProhibited, clientTransferProhibited, clientUpdateProhibited
Google Pagerank Analysis

The mission of Google Pagerank is to measure importance of a page relative to other pages on the web based on number of links. Final users see PR as a number from 0 to 10 or n/a..

Google Pagerank 2/10


Website Metas Analysis

We found 3 meta tags on jewelpedia.com.

MetaContent
 robots  index, follow 
 keywords  ÊÏÓÌÇÌÁ, ÊÏÓÌÇÌÁÔÁ, ×ÑÕÓÏÓ, ÁÓÇÌÉ, ËÅÎÉÊÏ, ÏÑÏËÏÃÉÁ, Ó×ÏËÅÉÏ ÊÏÓÌÇÌÁÔÏÓ, ÅÊÈÅÓÅÉÓ, ÂÑÁ×ÉÏËÉ, ÂÑÁ×ÉÏËÉÁ, ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ, ÁÑÃÕÑ0Ó, ÁÑÃÕÑÏ×ÑÕÓÏ×ÏÉÁ 
 revisit-after  2 days 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of jewelpedia.com has 2 external links and 2 internal links.