heliofoto.gr
HELIOFOTO.GR has #1 735 960 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 185 unique visitors per day. These unique visitors make 193 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.62 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $523 USD. This site has a 3/10 PageRank. It has 2 058 backward links from 68 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 213.171.218.81. We detected that the average page load time of this website is 0.73 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Friday 22nd of August 2014 RefreshHELIOFOTO.GR

Site Title ÇËÉÏÖÙÔÏ,ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ,ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ,ÙÑÏÓÊÏÐÏÓ,ÆÙÄÉÁ,ÁÓÔÑÁ,ÔÁÑÙ,×ÁÑÔÏÌÁÍÔÅÉÁ,ÅÑÙÔÉÊÇ ÓÕÍÁÓÔÑÉÁ,ÅÊËÅÉØÅÉÓ,ÌÅËËÏÍÔÏËÏÃÉÁ,ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ,ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ,ÌÇÍÉÁÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ,ÅÔÇÓÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ,ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ,ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁÓ,ÁÓÔÑÏËÏÃÉÊÁ ÃÅÃÏÍÏÔÁ,ÐËÁÍÇÔÅÓ,ÐÑÏÂËÅØÇ,ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ,90 11,9011,901,ÄÉÏÑÁÓÇ, ÌÅÍÔÉÏÕÌ,ÓÕÍÁÓÔÑÉÁ,ÊÁÑÌÁ,ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ,ÑÅÉÊÉ,ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÅÓ...
Alexa Rank #1 735 960
Pagerank 3/10
Yandex CY 0
Backward Links 2 058
Unique Domains Backward Links 68
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 0.73 Seconds
Favicon
Daily Visitors 185
Daily Pageviews 193
Seo Score 25
Daily Revenue $0.62
Website Worth $523
Primary Country n/a
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 213.171.218.81
Server Location Gloucester, E6, United KingdomHTML Analysis

HTML Size: 3.27 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 1 Objects: 0
Forms: 0 Total Images: 0Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

HELIOFOTO.GR is ranked #1 735 960 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from n/a. This website is ranked #0 in n/a. It has 185 visitors per day, and has 193 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. heliofoto.gr 100.00% 185

 No.Keywords
   1. heliofoto
   2. astrologia zodia hliofoto
   3. ζώδια
   4. zodia
   5. ζωδια
   6. astrologia
   7. astrologia zodia ilofoto
   8. astrologia zodiailofoto
   9. taro o erastis
   10. astrologia zodia astrofri iliofoto
   11. bolly kai
   12. καρτεσ αγγελων
   13. παιδικο διδυμο
   14. καρτες αγγελων και νεραιδων
   15. astrologia zodia astrofri
   16. zvdia problepses
   17. λιλιθ στον ζυγο
   18. astra kai zodia
   19. ΗΛΙΟΦΩΤΟ
   20. θεραπεια με την βοηθεια των αγγελων
   21. ζωδια μωρων
   22. oroskopio
   23. ηλιοφωτο
   24. astrologia zodia
   25. αστρολογια
   26. αστρολογια ζωδια ηλιοφωτο
Similar sites to HELIOFOTO.GR


 No.
   1. advice4u.gr
  -Õðçñåóéá óõìâïõëåõôéêçò ,ãåíéêïò ïéêïäïìéêïò êáíïíéóìïò,äéêáéïëïãçôéêá áäåéáò ïêïäïìçò
   2. trikala-korinthias.com
 Ôñéêáëá Êïñéíèéáò - Ôñéêáëá Êïñéíèéáò Äéáìïíç Îåíþíåò Ôñßêáëá Êïñéíèßáò ÏñåéíÞ Êïñéíèßá Åíèýìéïí Ôñßêáëá Êïñéíèßáò Îåíþíåò ÆÞñåéá ×éïíïäñïìéêü ÊÝíôñï
   3. akinita.net
 .: Akinita.net :. éäéùôéêÜ íçóéÜ - ôïõñéóôéêÝò êáé ïéêéóôéêÝò åêôÜóåéò - êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò - ðáñáèáëÜóóéåò Þ ïñåéíÝò åêôÜóåéò - îåíïäï÷åßá - åñãïóôÜóéá - ëéìÜíéá - êáæßíï - ïñõ÷åßá ãéá åîüñõîç ÷ñõóïý - âßëåò - ðáñáèáëÜóóéá ïéêüðåäá - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá ìåãÜëçò éó÷ýïò - áíáêáéíßóåéò - Üäåéåò åðáããåëìáôéêÝò - êáôïéêéþí - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá - âéïêëéìáôéêÝò êáôïéêßåò a...
   4. 5yal-r.net
 ÎíÇá ÑíÔÉ¡ ÇÓÊÖÇÝÉ ãæÇÞÚ¡ ÊÕãíã æÊØæíÑ ãæÇÞÚ ÇáÇäÊÑäÊ
   5. nespresso-pro.gr
 Ìç÷áíÝò espresso, åðáããåëìáôéêÝò ìç÷áíÝò êáöÝò, ðïéêéëßåò êáöÝ, ðïéêéëßåò espresso, áîåóïõÜñ êáöÝ | Nespresso | Business Solutions
   6. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   7. 902es.com
 BUSCADOR DE 902 / 901 = TEL. FIJO ASOCIADO
   8. aktistar.com
 Aktis Greece - Ôçëåóêüðéá, ÊéÜëéá, ÁóôñïíïìéêÜ üñãáíá, TAKAHASHI - ORION - CELESTRON - GSO - VIXEN
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Gloucester, E6, United Kingdom
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. zodia  31    22  
   2. ζώδια  25    23  
   3. ζωδια  37    28  
   4. astrologia  35    24  
   5. αστρολογια  27    29  
   6. ωροσκοπιο  27    32  
   7. καρτεσ  5      30  
   8. oroskopio  15    20  
   9. καρτες  14    27  
   10. astra kai zodia  5      10  
   11. ταρω  14    20  
   12. Ζώδια  6      24  
   13. astologia  11    17  
   14. astra.gr  8      25  
   15. www.oroskopos.gr  11    20  
   16. vroskopio  10    18  
   17. παιδικα  20    10  
   18. ζωδια αστρα  3      30  
   19. drop down menu html  33    13  
   20. oroscopos  22    16  
   21. ωροσκοπιο εβδομαδιαιο  14    20  
   22. tsoumagas  6      20  
   23. drop down menu  41    11  
   24. γονεις και παιδια ζωδια  3      10  
   25. ωροσκόπιο  7      27  
   26. ερωτικο ταρω  12    20  
   27. ti wroskopo exw  3      10  
   28. kartew  5      20  
   29. αστρολογος  25    17  
   30. αστρολογία  14    28  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of heliofoto.gr response.

Content-Length : 3346
Content-Type : text/html
Content-Location : http://heliofoto.gr/index.html
Last-Modified : Thu, 28 Nov 2013 13:18:37 GMT
Accept-Ranges : bytes
ETag : "c0db7583cecce1:bf4"
Server : Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By : ASP.NET
Date : Fri, 03 Oct 2014 09:19:47 GMTMywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    2 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    2 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    2 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Website Metas Analysis

We found 5 meta tags on heliofoto.gr.

MetaContent
 KeyWords  ÇËÉÏÖÙÔÏ, ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ, ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ, ÙÑÏÓÊÏÐÏÓ, ÆÙÄÉÁ, ÁÓÔÑÁ, ÔÁÑÙ, ×ÁÑÔÏÌÁÍÔÅÉÁ, ÅÑÙÔÉÊÇ ÓÕÍÁÓÔÑÉÁ, ÅÊËÅÉØÅÉÓ, ÌÅËËÏÍÔÏËÏÃÉÁ, ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ, ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ, ÌÇÍÉÁÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ, ÅÔÇÓÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ, ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ, ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁÓ, ÁÓÔÑÏËÏÃÉÊÁ ÃÅÃÏÍÏÔÁ, ÐËÁÍÇÔÅÓ, ÐÑÏÂËÅØÇ, ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ, 90 11, 9011, 901, ÄÉÏÑÁÓÇ, ÌÅÍÔÉÏÕÌ, ÓÕÍÁÓÔÑÉÁ, ÊÁÑÌÁ, ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ, ÑÅÉÊÉ, ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÅÓ ÈÅÑÁÐÅÉÅÓ, FENG SHUI, ÁÕÔÏÃÍÙÓÉÁ, ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ, ÔÁÑÙÌÁÍÔÅÉÓ, ÏÌÏÖÕËÏÖÉËÉÁ ÊÁÉ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ,... 
 robots  follow 
 ROBOTS  ALL 
 revisit-after  7 days 
 rating  General 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of heliofoto.gr has 0 external links and 0 internal links.