happyhippie.gr
HAPPYHIPPIE.GR has #2 616 147 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 150 unique visitors per day. These unique visitors make 159 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.63 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $560 USD. This site has a 2/10 PageRank. It has 357 backward links from 36 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 93.174.123.137. We detected that the average page load time of this website is 0.83 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Saturday 11th of October 2014 RefreshHAPPYHIPPIE.GR

Site Title Âáöôéóç Âáðôéóç Âáðôéóôéêá Âáöôéóôéêá ×åéñïðïéçôá Ãïõñéá ×ñéóôïõãåííéáôéêá Óôïëéäéá ×ñéóôïõãåííéáôéêç Äùñá ×ñéóôïõãåííéáôéêò Ìðáëåò Êáëôóåò Ãéá Ôï Ôæáêé Ãïõñéá 2012 Ðáíéíá Ðáé÷íéäéá ×åéñïðïéçôåò Ìðáëåò ×åéñïðïéçôåò Ðáó÷áëéíåò Ëáìðáäåò Åôáéñéêá Äùñá Âáðôéóôéêá Ñïõ÷á Ãïõñéá Ðáé÷íéäéá Ëáìðáäåò Âáöôéóçò Âáðôéóçò Íåïãåííçôá Äùñá Ãéá Íåïãåííçôá Äùñá Ãéá Ìùñá Äùñá Ãéá Ìéêñá Ðáéäéá...
Alexa Rank #2 616 147
Pagerank 2/10
Yandex CY 0
Backward Links 357
Unique Domains Backward Links 36
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 0.83 Seconds
Favicon
Daily Visitors 150
Daily Pageviews 159
Seo Score 25
Daily Revenue $0.63
Website Worth $560
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 93.174.123.137
Server Location , GreeceHTML Analysis

HTML Size: 17.88 Kb External Links: 3
Internal Links: 3 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 7 Objects: 0
Forms: 0 Total Images: 25Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

HAPPYHIPPIE.GR is ranked #2 616 147 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #0 in Greece. It has 150 visitors per day, and has 159 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 100.0% 150

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. happyhippie.gr 100.00% 150

 No.Keywords
   1. happy hippie
   2. hippie hoppy
   3. www.happyhippie.gr
   4. happy hippie blog
   5. δωρα λευκα ειδη
   6. sarah kay ρουχα
   7. mpomponieres baftishs
   8. στολισμα για καφτανια
   9. dora gia neogenita
   10. βαπτιστικα
   11. happy hipie
   12. χειροποιητα παιδικα δωρα
   13. www.baptish.com
   14. www.baptisi.com
   15. mpalas peraias
   16. παιδικα δωρακια βαπτισης
   17. ρουχα βαπτισης
   18. forematakia gia mwro-vaftisi
   19. vaptistika
   20. γουρια για μωρα
   21. δωρα για νεογεννητα
   22. charo ruiz
   23. μαρτυρικα βαπτισης
   24. βαπτιστικα ρουχα
Similar sites to HAPPYHIPPIE.GR


 No.
   1. sugarart.gr
 SUGAR ART - Photo gallery - äùñï ãéá ãõíáßêá, ãëõêÜ ìå óïêïëÜôá, ãÜìïõ êáé âÜðôéóçò åßäç, ìðïìðïíéÝñá ãéá âáðôéóç, mpomponieres vaptisis, ãëõêÜ ìå öñÜïõëåò, êïñßôóé, ðñïóöïñÜ, ãÜìïò âÜðôéóç, ãëõêü, âÜðôéóç, ðÜñôõ, ìðïìðïíéÝñá, ôïýñôá, ãåíÝèëéá, êÝéê áëìõñü, âÜöôéóç, ðáñôõ ðáéäéêï, åéêüíåò ãéá êåéê óïêïëÜôáò, candy bar, ôñéóäéÜóôáôç ôïýñôá,
   2. 4epoxes.com
 ×ñéóôïõãåííéÜôéêá åßäç äÝíôñá êáé óôïëßäéá
   3. perfectoys.gr
 Perfect Toys - Ðáíôáæüðïõëïò
   4. webmaster-seo.eu
 Search engine optimization (SEO) ÌÜñêåôéíãê ìç÷áíþí áíáæÞôçóçò
   5. ahepahosp.gr
 Á×ÅÐÁ - Ðáíåðéóôçìéáêü Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èåóóáëïíßêçò (AHEPA Hospital)
   6. e-ekloges.gr
 ÂïõëåõôéêÝò ÅêëïãÝò 2012 - ÊõñéáêÞ 6 Ìáúïõ 2012
   7. trikala-korinthias.com
 Ôñéêáëá Êïñéíèéáò - Ôñéêáëá Êïñéíèéáò Äéáìïíç Îåíþíåò Ôñßêáëá Êïñéíèßáò ÏñåéíÞ Êïñéíèßá Åíèýìéïí Ôñßêáëá Êïñéíèßáò Îåíþíåò ÆÞñåéá ×éïíïäñïìéêü ÊÝíôñï
   8. nespresso-pro.gr
 Ìç÷áíÝò espresso, åðáããåëìáôéêÝò ìç÷áíÝò êáöÝò, ðïéêéëßåò êáöÝ, ðïéêéëßåò espresso, áîåóïõÜñ êáöÝ | Nespresso | Business Solutions
   9. 2littlemonkeys.com
 Baby Boutique, Unique Baby Gifts, Baby Bedding Boutique, Designer Baby Bedding, Designer Diaper Bags, Car Seat Covers
   10. bel-bambini.com
 Bel-Bambini.com, Baby Boutique
   11. akinita.gr
 www. , REAL ESTATE IN GREECE, ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ ÃÉÁ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
   12. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: , Greece
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. happy hippie  16    30  
   2. δωρα λευκα ειδη  3      30  
   3. sarah kay  31    20  
   4. λευκα ειδη  19    33  
   5. hippie  40    14  
   6. μαρτυρικα βαπτισης  10    63  
   7. baftistika  3      30  
   8. www.baptish.com  3      10  
   9. ρουχα βαπτισης  8      30  
   10. βαφτιση  10    33  
   11. ρουχα  20    33  
   12. βαπτιστικά  6      38  
   13. hippies  36    40  
   14. δωρα για νεογεννητα  5      23  
   15. πειραιας  17    18  
   16. γουρια  18    28  
   17. δωρα για νεογεννιτα  3      30  
   18. πινακες  16    20  
   19. γουρια για νεογεννητα  3      20  
   20. getimage  31    13  
   21. μπομπονιερες νεογεννητου  3      30  
   22. πασχαλινές λαμπάδες  8      27  
   23. μαρτιρικα βαφτησης  3      10  
   24. δώρα για  3      25  
   25. πασχαλινες λαμπαδες  15    20  
   26. χειροποίητα  5      20  
   27. ΒΑΠΤΙΣΗ  6      20  
   28. βαπτιση  30    33  
   29. ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ  3      10  
   30. χειροποιητα γουρια  3      10  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of happyhippie.gr response.

Date : Thu, 02 Oct 2014 08:48:51 GMT
Server : Apache
X-Powered-By : PHP/5.3.27
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma : no-cache
Connection : close
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/htmlWebsite Metas Analysis

We found 3 meta tags on happyhippie.gr.

MetaContent
 keywords  ÂÁÖÔÉÓÇ, ÂÁÐÔÉÓÇ, ÂÁÐÔÉÓÔÉÊÁ, ÂÁÖÔÉÓÔÉÊÁ, ËÁÌÐÁÄÅÓ ÂÁÖÔÉÓÇÓ ÂÁÐÔÉÓÇÓ, ÍÅÏÃÅÍÍÇÔÁ, ÄÙÑÁ ÃÉÁ ÍÅÏÃÅÍÍÇÔÁ, ÄÙÑÁ ÃÉÁ ÌÙÑÁ, ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÁ ÃÏÕÑÉÁ, ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÓÔÏËÉÄÉÁ, ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÇ ÄÙÑÁ, ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÓ ÌÐÁËÅÓ, ÊÁËÔÓÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÔÆÁÊÉ, ÃÏÕÑÉÁ 2012, ÐÁÍÉÍÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ, ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÅÓ ÌÐÁËÅÓ, ÷åéñïðïéçôá ãïõñéá, ÷ñéóôïõãåííéáôéêá óôïëéäéá, ÷ñéóôïõãåííéáôéêç äùñá, ÷ñéóôïõãåííéáôéêò ìðáëåò, êáëôóåò ãéá ôï ôæáêé, ãïõñéá 2012, ðáíéíá ðáé÷íéäéá, ÷åéñïðïéçôåò ìðáëåò, ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÅÓ ÐÁÓ×ÁËÉÍÅÓ ËÁÌÐÁÄÅÓ, ÄÙÑÁ ÃÉÁ ÌÉÊÑÁ... 
 description  ÂÁÖÔÉÓÇ, ÂÁÐÔÉÓÇ, ÂÁÐÔÉÓÔÉÊÁ, ÂÁÖÔÉÓÔÉÊÁ, ËÁÌÐÁÄÅÓ ÂÁÖÔÉÓÇÓ ÂÁÐÔÉÓÇÓ, ÍÅÏÃÅÍÍÇÔÁ, ÄÙÑÁ ÃÉÁ ÍÅÏÃÅÍÍÇÔÁ, ÄÙÑÁ ÃÉÁ ÌÙÑÁ, ÄÙÑÁ ÃÉÁ ÌÉÊÑÁ ÐÁÉÄÉÁ ÐÁÉÄÁÊÉÁ, ËÅÕÊÁ ÅÉÄÇ ÃÉÁ ÌÙÑÁ, ËÅÕÊÁ ÅÉÄÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÉÄÉÊÇ ÊÏÕÍÉÁ BABY BOUTIQUE, ËÁÄÏÐÁÍÁ, ËÁÄÏÑÏÕ×Á, ÐÅÔÓÅÔÅÓ ÂÁÖÔÉÓÇÓ, ÐÕÔÆÁÌÅÓ ÃÉÁ ÌÙÑÁ ÐÁÉÄÁÊÉÁ, ÌÐÏÌÐÏÍÉÅÑÅÓ ÂÁÐÔÉÓÇÓ, ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÏ, ÑÏÕ×Á, ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÁ ÃÏÕÑÉÁ, ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÓÔÏËÉÄÉÁ, ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÇ ÄÙÑÁ, ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÓ ÌÐÁËÅÓ, ÊÁËÔÓÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÔÆÁÊÉ, ÃÏÕÑÉÁ 2012, ÐÁÍÉÍÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ, ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÅÓ ÌÐÁËÅÓ,... 
 robots  index, follow 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of happyhippie.gr has 3 external links and 3 internal links.