factory.gr
FACTORY.GR has #1 040 375 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 206 unique visitors per day. These unique visitors make 618 pageviews. We estimate that this website earns at least $2.29 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $1 905 USD. This site has a 3/10 PageRank. It has 15 902 backward links from 57 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 195.97.19.186. We detected that the average page load time of this website is 1.00 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Friday 14th of March 2014 RefreshFACTORY.GR

Site Title ÑÏÕ×Á, ÐÁÐÏÕÔÓÉÁ, JEANS, ÃÕÁËÉÁ ÇËÉÏÕ, ÑÏËÏÃÉÁ, ÔÓÁÍÔÅÓ, ÌÁÃÉÙ - FACTORY OUTLET
Alexa Rank #1 040 375
Pagerank 3/10
Yandex CY 0
Backward Links 15 902
Unique Domains Backward Links 57
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 1.00 Seconds
Favicon
Daily Visitors 206
Daily Pageviews 618
Seo Score 25
Daily Revenue $2.29
Website Worth $1 905
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #13239
IP Address 195.97.19.186
Server Location Athens, 35, GreeceHTML Analysis

HTML Size: 25.54 Kb External Links: 7
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 7
H4 Tags: 10 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 10 Objects: 2
Forms: 0 Total Images: 13Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

FACTORY.GR is ranked #1 040 375 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #13239 in Greece. It has 206 visitors per day, and has 618 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 100.0% 206

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. factory.gr 100.00% 206

 No.Keywords
   1. factory outlet
   2. factory outlet ωραριο
   3. favtory outlet
   4. factory outlket
   5. factory outlet greece
   6. gr outlet
   7. factory outlet gr
   8. nickelson rouxismos
   9. tzin se xamhles times
   10. factory outlet φαληρο
   11. factory outlet φάληρο
   12. sebago
   13. factory outlet αεροδρομ
   14. outlet shop
   15. factory
   16. factoty outlet
   17. φακτορυ
   18. factory αεροδρομιο
   19. φαψτορυ
   20. outlet αθηνα
   21. factory outlet athens
   22. outlet
   23. factory outlet πειραιως
   24. pireos
   25. φαψτορυ οθτλετ
   26. μαρκες ρουχων
   27. jeans outlet
   28. diesel jeans outlet
Similar sites to FACTORY.GR


 No.
   1. sugarart.gr
 SUGAR ART - Photo gallery - äùñï ãéá ãõíáßêá, ãëõêÜ ìå óïêïëÜôá, ãÜìïõ êáé âÜðôéóçò åßäç, ìðïìðïíéÝñá ãéá âáðôéóç, mpomponieres vaptisis, ãëõêÜ ìå öñÜïõëåò, êïñßôóé, ðñïóöïñÜ, ãÜìïò âÜðôéóç, ãëõêü, âÜðôéóç, ðÜñôõ, ìðïìðïíéÝñá, ôïýñôá, ãåíÝèëéá, êÝéê áëìõñü, âÜöôéóç, ðáñôõ ðáéäéêï, åéêüíåò ãéá êåéê óïêïëÜôáò, candy bar, ôñéóäéÜóôáôç ôïýñôá,
   2. achute.com
 ¤ÃÕÁ˹éÒãÊ ,¤ÃÕÁÅ´½éÒ ¡ÃÐ ,¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ ,á»é§áµè§Ë¹éÒ ÅԻʵԡ, àÁ¤ÍѾ, ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ, ¤ÃÕÁÃͺ´Ç§µÒ, ÃÔéÇÃÍ , ¤ÃÕÁÅ´¨Ø´´èÒ§´Ó , ¤ÃÕÁ¼ÔÇ¢ÒÇ ,˹éÒãÊ , Å´ÊÔÇ, ¤ÃÕÁáµéÁÊÔÇ [Engine by iGetWeb.com]
   3. 101beautyshop.com
  :: ¤ÃÕÁ˹éÒãÊ ÊÁعä¾ÃÅ´¹éÓ˹ѡÁ.ÃѧÊÔµ ¡ÅÙµéÒä¸â͹ ¡ÅÙµéÒä·â͹ ÂÒÅ´¹éÓ˹ѡ Å´¤ÇÒÁÍéǹ ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ [Engine by iGetWeb.com]
   4. jaowying-beauty.com
 Å´µé¹¢Ò Å´¢Ò Å´¤ÇÒÁÍéǹ ¢ÒàÃÕÂÇ ¤ÃÕÁÅ´µé¹¢Ò Í¡¿ÙÙÃÙ¿Ôµ à¨ÅÊÅÒÂä¢Áѹ ÇÔ¸Õ·ÓãËé¹ÁãË­è à¨ÅËÅèÍÅ×è¹ ¤ÃÕÁ·ÒÃÑ¡áÃé¢ÒÇ àÊÃÔÁ·Ãǧ͡ ¤ÃÕÁàÊÃÔÁÍ¡ ÂÒà¾ÔèÁ¢¹Ò·Ãǧ͡ ÂÒ¢ÒàÃÕÂÇ ¤ÃÕÁ˹éÒÍ¡ ¤ÃÕÁà¾ÔèÁ·Ãǧ͡ Í¡âµ ÍÂÒ¡ÍÖëÁ ÍÂÒ¡Í¡âµ ÍÂÒ¡Í¡à´é§ ˹éÒÍ¡ËÂè͹¤ÅéÍ ˹éÒÍ¡ËÂè͹ÂÒ [Engine by iGetWeb.com]
   5. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   6. c-bellethai.com
 ¤ÃÕÁ˹éÒãÊ C-Belle ˹éÒ¢ÒÇãÊ µÑé§áµè¤ÃÑé§áá·Õèãªé [Engine by iGetWeb.com]
   7. agavedenimoutlet.com
 Agave Denim Factory Outlet - The official store for Agave Jeans, Tops Jackets
   8. coachstore-coachoutlet.com
 80% OFF Coach Factory Outlet,Coach Outlet Store
   9. e-seasons.gr
 ¸ðéðëá êÞðïõ, Ýðéðëá âåñÜíôáò, åßäç óðéôéïý,
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Athens, 35, Greece
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. factory outlet  32    37  
   2. factory outlet φαληρο  6      100
   3. outlet shop  11    46  
   4. factory  39    22  
   5. outlet  45    49  
   6. factory outlet αεροδρομιο  9      40  
   7. factory outlet athens  6      35  
   8. factory outlet greece  5      10  
   9. factori  12    17  
   10. factory outlet πειραιως  9      13  
   11. factory outlet πειραιωσ  5      40  
   12. factory outlet τιμες  3      10  
   13. belysning  15    74  
   14. empoli outlet  12    32  
   15. γυαλια  18    46  
   16. factoryoutlet  12    65  
   17. nickelson  19    43  
   18. stock house  23    33  
   19. aoutlet  5      60  
   20. replay  49    38  
   21. a certain ratio  13    25  
   22. disnney ρουχα και μαγιω  3      20  
   23. τζιν  11    31  
   24. papoytsia  14    55  
   25. sisley  41    29  
   26. home factory outlet  6      10  
   27. panther  40    18  
   28. μαρκες παπουτσιων  6      30  
   29. record  56    15  
   30. μαρκες τσαντων  3      30  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of factory.gr response.

Date : Tue, 14 Oct 2014 04:00:12 GMT
Server : Microsoft-IIS/6.0
X-Served-By : athena.lighthouse.gr
X-Hosted-By : Lighthouse Internet & Database Applications
X-Powered-By : ASP.NET
Content-Length : 26153
Content-Type : text/html
Cache-control : privateWebsite Metas Analysis

We found 9 meta tags on factory.gr.

MetaContent
 description  Factory Outlet, èá âñåßôå ü, ôé ÷ñåéÜæåóôå óå åßäç ñïõ÷éóìïý, õðïäÞìáôá êáé áîåóïõÜñ áðü åðþíõìåò ìÜñêåò, ãéá üëá ôá áðáéôçôéêÜ ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò, óôéò êáëýôåñåò ôéìÝò. 
 keywords  ÑÏÕ×Á, ÐÁÐÏÕÔÓÉÁ, JEANS, ÃÕÁËÉÁ ÇËÉÏÕ, ÑÏËÏÃÉÁ, ÔÓÁÍÔÅÓ, ÌÁÃÉÙ 
 og:title  FACTORY OUTLET 
 og:type  website 
 og:url  http://factory.lighthouse.gr 
 og:image  http://factory.lighthouse.gr/favicon.ico 
 og:site_name  FACTORY OUTLET 
 fb:admins  USER_ID 
 og:description  Factory Outlet, èá âñåßôå ü, ôé ÷ñåéÜæåóôå óå åßäç ñïõ÷éóìïý, õðïäÞìáôá êáé áîåóïõÜñ áðü åðþíõìåò ìÜñêåò, ãéá üëá ôá áðáéôçôéêÜ ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò, óôéò êáëýôåñåò ôéìÝò. 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of factory.gr has 7 external links and 0 internal links.