dafnis.com
DAFNIS.COM has #1 366 681 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 180 unique visitors per day. These unique visitors make 214 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.55 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $588 USD. This site has a 2/10 PageRank. It has 575 backward links from 22 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 178.21.171.50. We detected that the average page load time of this website is 1.61 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Friday 6th of June 2014 RefreshDAFNIS.COM

Site Title Δάφνης :: e-shop :: Επαγγελματικά Είδη Κομμωτηρίου & Ομορφίας
Alexa Rank #1 366 681
Pagerank 2/10
Yandex CY 0
Backward Links 575
Unique Domains Backward Links 22
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 1.61 Seconds
Favicon
Daily Visitors 180
Daily Pageviews 214
Seo Score 25
Daily Revenue $0.55
Website Worth $588
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 178.21.171.50
Server Location , GreeceHTML Analysis

HTML Size: 56.98 Kb External Links: 1
Internal Links: 1 H1 Tags: 4
H2 Tags: 10 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 28 Objects: 0
Forms: 6 Total Images: 80Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

DAFNIS.COM is ranked #1 366 681 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #0 in Greece. It has 180 visitors per day, and has 214 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 100.0% 180

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. dafnis.com 100.00% 180

 No.Keywords
   1. dafnis
   2. ceriotti
   3. dafnis pallini
   4. dafnhs
   5. kay color
   6. δάφνη
   7. idoi komotikis ston
   8. eidh kommwthriou
   9. magnetic gel polish
   10. goldwell βαφες e shop
   11. δαφνης
   12. parlux
   13. νεα δαφνησ
   14. δαφνης παλληνη
   15. βουρτσα φυσικη τριχα
   16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
   17. magnetic
   18. νομος δαφνης
   19. τρεσες μαλλιων δαφνης
   20. tresa
   21. τρεσες μαλλιων δαφνη
   22. βουρτσα με φυσικες τριχες
   23. δαφνη
   24. ειδη κομμωτηριου
   25. weather channel
   26. dafni
   27. δαφνι
   28. ημιμονιμα βερνικια
   29. φουρνακι για νυχια
Similar sites to DAFNIS.COM


 No.
   1. 1a-shops.eu
 kostenloser shop gratis hosting ihres web e-commerce onlineshop
   2. heine-shop.nl
 Heine — Exclusieve dameskleding, herenmode en de nieuwste woontrends
   3. kalevala-shop.de
 Kalevala Online-Shop - Das ideale Geschenk: moderner und historischer Schmuck aus Finnland
   4. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   5. 22410.gr
  - Çëåêôñïíéêüò Åðáããåëìáôéêüò Ïäçãüò Ñüäïõ
   6. nespresso-pro.gr
 Ìç÷áíÝò espresso, åðáããåëìáôéêÝò ìç÷áíÝò êáöÝò, ðïéêéëßåò êáöÝ, ðïéêéëßåò espresso, áîåóïõÜñ êáöÝ | Nespresso | Business Solutions
   7. around-athens.com
 ÁèÞíá Åðáããåëìáôéêüò ÊáôÜëïãïò ÁèÞíáò Ïäçãüò ÁôôéêÞ Åðé÷åéñÞóåéò Õðçñåóßåò ÁèÞíá
   8. radio-arion.com
 Aktina Radio 95 | International Hits Radio
   9. akinita.net
 .: Akinita.net :. éäéùôéêÜ íçóéÜ - ôïõñéóôéêÝò êáé ïéêéóôéêÝò åêôÜóåéò - êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò - ðáñáèáëÜóóéåò Þ ïñåéíÝò åêôÜóåéò - îåíïäï÷åßá - åñãïóôÜóéá - ëéìÜíéá - êáæßíï - ïñõ÷åßá ãéá åîüñõîç ÷ñõóïý - âßëåò - ðáñáèáëÜóóéá ïéêüðåäá - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá ìåãÜëçò éó÷ýïò - áíáêáéíßóåéò - Üäåéåò åðáããåëìáôéêÝò - êáôïéêéþí - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá - âéïêëéìáôéêÝò êáôïéêßåò a...
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: , Greece
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. kay color  7      20  
   2. parlux  25    34  
   3. magnetic  34    18  
   4. gel polish  19    25  
   5. eidh kommwthriou  5      10  
   6. βουρτσα φυσικη τριχα  3      40  
   7. e shop  42    22  
   8. eidh kommvthrioy  3      10  
   9. λάμπα uv νυχιων  3      10  
   10. προιοντα κομμωτηρίου  9      13  
   11. treses  12    10  
   12. panasonic er2211s  7      50  
   13. dafni  14    10  
   14. goldwell  29    23  
   15. πιστολακι μαλλιων  5      30  
   16. keria apotrixosis  5      30  
   17. ισιωτικο μαλλιων  9      65  
   18. ειδη  9      20  
   19. panasonic er 1510  8      30  
   20. βερνικια νυχιων  11    35  
   21. rhinestones  28    24  
   22. ΧΑΛΚΙΔΑ  10    20  
   23. isiwtika malliwn  3      20  
   24. προιόντα κομμωτηρίου  5      10  
   25. nissan  59    23  
   26. parlux 3800  18    25  
   27. kaycolor 7.34  5      20  
   28. moser 1230  7      40  
   29. ισιωτικη μαλλιων  5      20  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of dafnis.com response.

Date : Fri, 17 Oct 2014 07:40:07 GMT
Server : Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By : ASP.NET
Content-Length : 58346
Content-Type : text/html
Cache-control : privateWebsite Metas Analysis

We found 4 meta tags on dafnis.com.

MetaContent
 google-site-verification  hJhLlEBcuww6RqnRNOwd-AV7e5dB29nRK6B5Co_Pd0c 
 msvalidate.01  7805495B1AAED304910AFD7DDB4F999B 
 og:image  http://www.dafnis.com/store/catalog/ 
 description  Δάφνης, επαγγελματικά είδη κομμωτηρίου και ομορφιάς. Το σπίτι του κομμωτή. Δάφνης e-shop. Τα πάντα για τα μαλλιά. 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of dafnis.com has 1 external links and 1 internal links.