asimenio.gr
ASIMENIO.GR has #2 558 914 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 145 unique visitors per day. These unique visitors make 333 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.84 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $752 USD. This site has a 2/10 PageRank. It has 311 backward links from 21 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 144.76.0.168. We detected that the average page load time of this website is 2.67 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Thursday 6th of March 2014 RefreshASIMENIO.GR

Site Title ASIMENIO - Áóçìåíéá êïóìçìáôá ìå çìéðïëõôéìåò ðåôñåò, óôåöáíá ãáìïõ, êïìðïëïãéá, ãïõñéá, êïóìçìáôá, äùñá, êïóìÞìáôá, êïóìçìá, êïëéå, âñá÷éïëéá, óêïõëáñéêéá, óôáõñïé, ìåíôáãéïí, áëõóéäåò
Alexa Rank #2 558 914
Pagerank 2/10
Yandex CY 0
Backward Links 311
Unique Domains Backward Links 21
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 2.67 Seconds
Favicon
Daily Visitors 145
Daily Pageviews 333
Seo Score 25
Daily Revenue $0.84
Website Worth $752
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #16400
IP Address 144.76.0.168
Server Location Kiez, 12, GermanyHTML Analysis

HTML Size: 66.80 Kb External Links: 3
Internal Links: 7 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 25 Objects: 0
Forms: 2 Total Images: 100Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

ASIMENIO.GR is ranked #2 558 914 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #16400 in Greece. It has 145 visitors per day, and has 333 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 100.0% 145

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. asimenio.gr 100.00% 145

 No.Keywords
   1. asimenio
   2. monterna kosmhmata
   3. κολιε με το ονομα σου
   4. ΚΟΛΙΕ ΟΝΟΜΑ
   5. σετ γαμου τιμες
   6. asimenio.gr
   7. γουρι ελπιδα 2013
   8. γουρια 2013
   9. the best.gr
   10. γουρι ελπιδα; 2013
   11. εικονεσ στεφανα γαμου
   12. στεφανα γαμου ασημενια τιμες
   13. ασιμένιο
   14. antrika vraxiolia 2013
   15. ασημενιεσ κορνιζεσ φτηνεσ
   16. βραχιολια τιμες
   17. στεφανα με μαργαριταρι ασημενια
   18. antrika vraxiolia
   19. www.asimenio.gr
   20. γουρια για μωρα
   21. stefana
   22. ασημενιο βραχιολι
   23. kosmimata
   24. μπεγλερια νεανικα
   25. κοσμηματα ασημενια
   26. μοντερνο ανδρικο βραχιολι χειροπεδα
   27. βραχιολια μενεγακη
   28. ασημενια κοσμηματα
   29. κοσμηματα
   30. κολιε
   31. κοσμηματα θεσσαλονικη
   32. stefana gamou
   33. σβαροφσκι
   34. ασημένια κοσμήματα
   35. φθηνα ρολογια
   36. κοσμηματοπωλεια θεσσαλονικη
Similar sites to ASIMENIO.GR


 No.
   1. e-afipnisi.gr
 E-Afipnisi :: Åéäçóåïãñáöéá, Åíçìåñùóç, Åñåõíá, Ìåëåôåò, Õãåéá, Ðïëéôéóìïò, Ïìïãåíåéá, Óôñáôéùôéêá Èåìáôá, Áìõíá, Óôñáôéùôéêç Ôå÷íïëïãéá, Åîïðëéóìïé, Óôñáôéùôéêïé Åîïðëéóìïé, Äéåèíç Èåìáôá, Äéåèíç Æçôçìáôá, Äéðëùìáôéá, Óôñáôïò , Åèíéêç Áìõíá, Åîùôåñéêç Ðïëéôéêç, Äéåèíçò Ðïëéôéêç, Óôñáôçãéêç, Áóöáëåéá, Åíåñãåéá , Ðåñéâáëëïí, Åëëçíïôïõñêéêá, Äéðëùìáôéêåò Åñãáóéåò, Áìõíôéêá Èåìáôá,...
   2. solar-systems.gr
 öùôïâïëôáéêá, ðñïéüíôá, åêèåóç, ðùëçóåéò, PHOTOVOLTAIC, öùôïâïëôáéêÜ,ðáñêá, óõóôÞìáôá, áíåìïãåííÞôñéåò, çëéáêÞ åíÝñãåéá, öùôïâïëôáúêÜ, SOLAR ENERGY, ÅÍÅÑÃÅÉÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÍÅÌÏ, áéïëéêç åíåñãåéá, áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò, äåç, óôïé÷åéá, ðáíåë ôéìÝò, êáôáóôç
   3. odigos-agoras.gr
 .:: ÏÄÇÃÏÓ ÁÃÏÑÁÓ ::.
   4. 4epoxes.com
 ×ñéóôïõãåííéÜôéêá åßäç äÝíôñá êáé óôïëßäéá
   5. sound-service.gr
 SOUND SERVICE ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ
   6. eurojet-melania.gr
 ÓõìâáôÜ ìåëÜíéá - Toner - Refill
   7. alerts.gr
 Ðñïêçñýîåéò ÁÓÅÐ, èÝóåéò åñãáóßáò, ðñïóëÞøåéò äçìïóßïõ
   8. 7looo.com
 Íáæææ ÃßÈÑ ãæÞÚ ááÈáæÊæË - ÈáæÊæË ÎáíÌí ÚÑÈí ÓÚæÏí - ãÞÇáÇÊ ÔÚÑíå - ÌÏíÏ ÇáËÞÇÝÉ ÇáÌäÓíå -ÌÏíÏ ÇáÕæÊíÇÊ - ÇáÚÇÈ - ÌÏíÏ ÇáÚÇÈ ÇáÝáÇÔ - ÈæÇÈÉ ÇáäæßíÇ - ÇßæÇÏ ÇáÌÇÝÇ - ãäÊÏíÇ Íáæ - ÝÏíæ ÌÏíÏ æäÇÏÑ - ÞÕÕ - ÌÏíÏ ÇáäßÊ - ÌÏíÏ ÇáÇáÛÇÒ - Ïáíá Íáæ ÇÝÖá Ïáíá ÚÑÈí - Ïáíá ÇáÇÍáì Íáæ - ÇÍáì ááÍáæíä ÝÞØ - ÇÍÈ Íáæ - Íáææ ááÈÑÇãÌ - ãÓäÌÑíÇÊ ÍÕÑíå Úáì Íáææ - ÇÞæì ãæÞÚ ááÈáæÊæË æãÓÊáÒãÇÊ ÇáÌæÇá -...
   9. gamos-portal.gr
 Gamos Portal - ÃÁÌÏÓ âñåßôå ôá ðÜíôá ãéá ôçí óçìáíôéêüôåñç ìÝñá ôçò æùÞò
   10. akinita.net
 .: Akinita.net :. éäéùôéêÜ íçóéÜ - ôïõñéóôéêÝò êáé ïéêéóôéêÝò åêôÜóåéò - êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò - ðáñáèáëÜóóéåò Þ ïñåéíÝò åêôÜóåéò - îåíïäï÷åßá - åñãïóôÜóéá - ëéìÜíéá - êáæßíï - ïñõ÷åßá ãéá åîüñõîç ÷ñõóïý - âßëåò - ðáñáèáëÜóóéá ïéêüðåäá - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá ìåãÜëçò éó÷ýïò - áíáêáéíßóåéò - Üäåéåò åðáããåëìáôéêÝò - êáôïéêéþí - öùôïâïëôáúêÜ ðÜñêá - âéïêëéìáôéêÝò êáôïéêßåò a...
   11. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Kiez, 12, Germany
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. asimenio  8      20  
   2. γουρια 2013  16    30  
   3. kosmhmata  13    41  
   4. στεφανα τιμες  3      40  
   5. γουρια  18    28  
   6. στεφανα γαμου  10    35  
   7. braxiol;akia eis;odoy  9      30  
   8. the best.gr  16    10  
   9. γουρια 2013 χονδρικη  5      20  
   10. swarovski kosmima  5      30  
   11. ασιμένιο  3      20  
   12. βραχιολάκια εισόδου  22    25  
   13. κομπολοι  14    26  
   14. stefana  14    18  
   15. δωρα σκουλαρικια  6      10  
   16. ασημενια κοσμηματα  10    33  
   17. vraxiolia  5      20  
   18. οικονομικα κοσμηματα  3      20  
   19. asimenia kosmimata  3      25  
   20. kompoloi  3      45  
   21. γουρι 2013  9      10  
   22. στεφανα ασημενια  3      20  
   23. σκουλαρικια περλα  3      20  
   24. στέφανα γάμου  9      30  
   25. κοσμηματα θεσσαλονικη  6      35  
   26. γούρια 2013  8      20  
   27. στέφανα  3      30  
   28. braxiolia  3      33  
   29. καραφα γαμου  5      10  
   30. swarovski  53    18  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of asimenio.gr response.

Date : Sat, 11 Oct 2014 04:48:02 GMT
Server : Apache
X-Powered-By : PHP/5.1.6
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma : no-cache
Content-Length : 68405
Connection : close
Content-Type : text/htmlWebsite Metas Analysis

We found 6 meta tags on asimenio.gr.

MetaContent
 description  Áóçìåíéá Êïóìçìáôá ìå çìéðïëýôéìåò ðÝôñåò, óôåöáíá ãáìïõ, ÷åéñïðïßçôá êïìðïëïãéá, ãïõñéá, äùñá óå ðñùôüôõðá ó÷Ýäéá ðïõ áíáíåþíïíôáé óõíå÷þò. 
 keywords  Áóçìåíéá Êïóìçìáôá, êïóìÞìáôá, êïóìçìá, êüóìçìá, ÷åéñïðïéçôá êïóìçìáôá, ÷åéñïðïßçôá êïóìÞìáôá, kosmimata, óôåöáíá ãáìïõ, óôÝöáíá ãÜìïõ, stefana gamoy, stefana gamou, áóçìåíéá óôåöáíá ãáìïõ, óôåöáíá ãáìïõ ôéìåò, óåô ãáìïõ, áîåóïõáñ ãáìïõ, ðïôçñé êáñáöá ãáìïõ, äéóêïò ãáìïõ, êïìðïëïãéá, êïìðïëüãéá, kompologia, äá÷ôõëéäéá, äá÷ôõëßäéá, ãïõñéá, ãïõñé, kosmimata, kosmima, äùñá, äùñï, dwra, åéäç äùñùí, áíôñéêá äùñá, âñá÷éïëéá, âñá÷éüëéá, êïëéå, êïëéÝ, óêïõëáñéêéá, óêïõëáñßêéá, óêïõëáñéêéá áóçìåíéá, ìáñãáñéôáñåíéá... 
 og:image  /images/uploads/thumbs/thumb_ 
 ProgId  Word.Document 
 Generator  Microsoft Word 10 
 Originator  Microsoft Word 10 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of asimenio.gr has 3 external links and 7 internal links.