anew.gr
ANEW.GR has #87 575 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 1 319 unique visitors per day. These unique visitors make 1 541 pageviews. We estimate that this website earns at least $5 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $3 931 USD. This site has a 2/10 PageRank. It has 107 052 backward links from 171 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 69.65.26.138. We detected that the average page load time of this website is 0.42 seconds.
We give this domain a SEO score of 48/100. Last update: Saturday 24th of May 2014 RefreshANEW.GR

Site Title ÄÉÁÉÔÁ, ÆÙÄÉÁ, ÕÃÅÉÁ, ØÕ×ÏËÏÃÉÁ, ÖÅÍÃÊ ÓÏÕÉ, Ó×ÅÓÅÉÓ, ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ, ÌÏÄÁ, ÕÃÉÅÉÍÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇ
Alexa Rank #87 575
Pagerank 2/10
Yandex CY 0
Backward Links 107 052
Unique Domains Backward Links 171
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 0.42 Seconds
Favicon
Daily Visitors 1 319
Daily Pageviews 1 541
Seo Score 48
Daily Revenue $5
Website Worth $3 931
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 69.65.26.138
Server Location Arlington Heights, IL, United StatesHTML Analysis

HTML Size: 259.60 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 7
Scripts: 9 Objects: 1
Forms: 0 Total Images: 132Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

ANEW.GR is ranked #87 575 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #0 in Greece. It has 1 319 visitors per day, and has 1 541 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 86.6% 1 142
   2. United States 4.9% 64
   3. Cyprus 2.6% 34

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. anew.gr 100.00% 1 319

 No.Keywords
   1. anew
   2. zwdia anew
   3. asi mpiliou
   4. zwdia shmera
   5. astrologia
   6. ζωδια
   7. oroskopos
   8. wroskopos
   9. astra kai orama
   10. ταρω
   11. tauros
   12. ταρο
   13. zwdia
   14. ervtiko taro
   15. anew horoscopes
   16. a new horoscopes
   17. zwdia ash
   18. αnew
   19. ωροσκοπος
   20. ash mpiliou
   21. oroskopio selinis
   22. anews
   23. αση μπηλιου
   24. taro
   25. ζωδια αση μπιλιου
Similar sites to ANEW.GR


 No.
   1. 4fun.gr
  - Ôï ìåãáëýôåñï øõ÷áãùãéêü fun-room ôïõ åëëçíéêïý internet. Ringtones, Logos, MMS ãéá êéíçôÜ Sony Ericsson, nokia, siemens, panasonic, alcatel
   2. lazaridis-k.gr
 ËÁÆÁÑÉÄÇÓ, åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí, åðáããåëìáôéêüò åîïðëéóìüò, åîïðëéóìüò åóôßáóçò, èåóóáëïíßêç, èåóóáëïíéêç, åéäç ìáæéêçò åóôéáóçò, åîïðëéóìüò bar, åîïðëéóìüò åóéáôïñßùí, îåíïäï÷åßùí, êáöåôåñéþí, êáöÝ, èåóóáëïíßêç, åîïðëéóìüò ãéá åóôéáôüñéá, åîïðëéóìüò ãéá îåíïäï÷åßá, åîïðëéóìüò ãéá êáöåôÝñéåò
   3. aktistar.com
 Aktis Greece - Ôçëåóêüðéá, ÊéÜëéá, ÁóôñïíïìéêÜ üñãáíá, TAKAHASHI - ORION - CELESTRON - GSO - VIXEN
   4. brick-anew.com
 Fireplace Painting - Fireplace Paint
   5. 0uargla.com
 ãäÊÏíÇÊ æÑÞÜáÜÉ ÚÇÕãÉ ÇáæÇÍÜÜÇÊ
   6. hafr-albatin.com
 ÕÍíÝÉ ÍÝÑ ÇáÈÇØä,ÇáÍÝÑ äíæÒ,ÍÝÑ ÇáÈÇØä,ÚÇÕãÉ ÇáÑÈíÚ,ÍÝÑ ÇáÈÇØä ÇáËÞÇÝí
   7. 3kala.gr
  - Ï áðüëõôïò ïäçãüò ãéá ôï Íïìü ÔñéêÜëùí
   8. e-afipnisi.gr
 E-Afipnisi :: Åéäçóåïãñáöéá, Åíçìåñùóç, Åñåõíá, Ìåëåôåò, Õãåéá, Ðïëéôéóìïò, Ïìïãåíåéá, Óôñáôéùôéêá Èåìáôá, Áìõíá, Óôñáôéùôéêç Ôå÷íïëïãéá, Åîïðëéóìïé, Óôñáôéùôéêïé Åîïðëéóìïé, Äéåèíç Èåìáôá, Äéåèíç Æçôçìáôá, Äéðëùìáôéá, Óôñáôïò , Åèíéêç Áìõíá, Åîùôåñéêç Ðïëéôéêç, Äéåèíçò Ðïëéôéêç, Óôñáôçãéêç, Áóöáëåéá, Åíåñãåéá , Ðåñéâáëëïí, Åëëçíïôïõñêéêá, Äéðëùìáôéêåò Åñãáóéåò, Áìõíôéêá Èåìáôá,...
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Arlington Heights, IL, United States
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. anew  33    10  
   2. zwdia shmera  31    40  
   3. astrologia  37    31  
   4. zwdia  36    24  
   5. ζωδια  39    28  
   6. ταρο  14    25  
   7. ταρω  16    20  
   8. oroskopos  39    11  
   9. ταρω δωρεαν  17    25  
   10. wroskopos  18    10  
   11. zvdia  30    26  
   12. ωροσκοπος  29    18  
   13. tauros  23    10  
   14. zvdia probleceis  24    30  
   15. ervtiko taro  14    10  
   16. astrology  53    19  
   17. ΤΑΡΟ  8      20  
   18. ζώδια  26    22  
   19. ωροσκόπιο ημέρας  26    26  
   20. ερωτικό ταρώ  17    16  
   21. ερωτικο ταρω  15    20  
   22. ζωδια αση μπιλιου  14    25  
   23. ωροσκοπιο  28    32  
   24. oroskopos.gr  22    11  
   25. taro dorean  3      40  
   26. ζωδια σημερα  22    30  
   27. zodia my astro  26    14  
   28. horoscopes  51    16  
   29. ζωδια 2013  23    15  
   30. ερωτικο ταρο  12    13  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of anew.gr response.

Date : Sun, 05 Oct 2014 12:53:14 GMT
Server : Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 PHP/5.3.28
X-Powered-By : PHP/5.3.28
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : private
Pragma : no-cache
Connection : close
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/htmlMywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    2 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    2 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    2 / 5 
 Child Safety  Does the site contain age-inappropriate material?   Excellent    2 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Website Metas Analysis

We found 10 meta tags on anew.gr.

MetaContent
 ROBOTS  ALL, index, follow 
 GOOGLEBOT  INDEX, FOLLOW 
 revisit-after  1 Days 
 google-site-verification  fqbyK9NPNLv6YzGD9ZCZ27ziLgMvob8IWzJkCba0hl4 
 Classification  ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ, ÆÙÄÉÁ, Ó×ÅÓÅÉÓ, ÏÌÏÑÖÉÁ, ÄÉÁÉÔÁ, ØÕ×ÏËÏÃÉÁ, ÄÙÑÅÁÍ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁÓ 
 alexaVerifyID  ZFwkXyjlVKfLpxTCLQa78ASIsaU 
 country  el, en 
 identifier-url  http://www.anew.gr 
 keywords  áóôñïëïãéá, Áóôñïëïãßá, Æùäéá, Ó÷åóåéò, Ùñïóêïðéï, Ùñïóêïðïò, ùñïóêüðïò, Ïìïñöéá, Äßáéôá, ËÝùí, Êáñêßíïò, Äßäõìïò, Êñéüò, Ôáýñïò, É÷èýò, ÐáñèÝíïò, Óêïñðéüò, Æõãüò, Õäñï÷üïò, Áéãüêåñïò, Ôïîüôçò, Êáñêßíïò, ËÝùí, ùñïóêïðïò, ùñïóêüðïò, áóôñïëüãïò, áóôñïëüãïé, ðñïâëÝøåéò, www.anew.gr, æùäéá, äéáéôá, ùñïóêïðïò, øõ÷ïëïãéá, æþäéá, æùäéï, horoscope, ïìïñöéá, ùñïóêïðï, ïìïñöéá, øõ÷ïëïãéá, «ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ», “áóôñïëïãßá”, øõ÷ïëïãßá, õãåßá, äéáôñïöÞ, zvdia, astrologia, ÁÓÔÑÏËÏÃÉÁ, ÆÙÄÉÁ, ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ,  
 keyphrases  áóôñïëïãéêÝò ðñïâëÝøåéò, ãñÞãïñç äßáéôá, ðñïâëÝøåéò æùäßùí, åõñåóç ùñïóêïðïõ, çìåñçóéï ùñïóêïðéï, åñùôéêï ùñïóêïðéï, õðïëïãéóìüò ùñïóêüðïõ, Üóôñá ðñïâëÝøåéò, âñåéôå ôïí ùñïóêïðï óáò, áóôñïëïãéêåò ðñïâëåøåéò, ìçíéáßï ùñïóêïðéï, ðñïâëåøåéò æùäéá, ðåñéïäéêÜ áóôñïëïãßáò, æþäéá ðñïâëÝøåéò, äßáéôá óåëÞíçò, æþäéá êáé Üóôñá, êåíôñéêÞ óåëßäá áóôñïëïãßáò, ðñïâëåøåéò áóôñá, ùñïóêüðéï ðñïâëÝøåéò, âñåßôå ùñïóêüðï, åôÞóéï ùñïóêüðéï, ìçíéáßï ùñïóêüðéï, çìåñÞóéï óåëÞíçò, ÇÌÅÑÇÓÉÏ ÙÑÏÓÊÏÐÉÏ, ÅÔÇÓÉÅÓ ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ, ÌÇÍÉÁÉÅÓ... 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of anew.gr has 0 external links and 0 internal links.