akinita.gr
AKINITA.GR has #2 265 404 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 152 unique visitors per day. These unique visitors make 155 pageviews. We estimate that this website earns at least $0.60 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $457 USD. This site has a 2/10 PageRank. It has 136 backward links from 29 domains, 0 backward links from .edu domains and 0 links from .gov domains. IP address of this site is 208.68.104.138. We detected that the average page load time of this website is 0.56 seconds.
We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Sunday 14th of September 2014 RefreshAKINITA.GR

Site Title www.akinita.gr, REAL ESTATE IN GREECE, ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ ÃÉÁ ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
Alexa Rank #2 265 404
Pagerank 2/10
Yandex CY 0
Backward Links 136
Unique Domains Backward Links 29
Backward links from .Edu sites 0
Backward links from .Gov sites 0
Load Time 0.56 Seconds
Favicon
Daily Visitors 152
Daily Pageviews 155
Seo Score 25
Daily Revenue $0.60
Website Worth $457
Primary Country n/a
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 208.68.104.138
Server Location Regina, SK, CanadaHTML Analysis

HTML Size: 26.64 Kb External Links: 0
Internal Links: 0 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 0
H4 Tags: 0 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 0
Scripts: 9 Objects: 0
Forms: 1 Total Images: 12Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

AKINITA.GR is ranked #2 265 404 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from n/a. This website is ranked #0 in n/a. It has 152 visitors per day, and has 155 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors

 No.Keywords
   1. akinita
   2. ακινητα
   3. ακίνητα
   4. akinita.gr
   5. akinhta.r
   6. Αkinhta
   7. akhnita
   8. ΑΚΙΝΗΤΑ
   9. αγγελιες ακινητων
   10. www.gxanthopoulos.mes.gr
   11. -ς ακινητα
   12. ενοικιαση μαγαζι βοτανικος υγειονομικου αυλη ταρατσα
   13. site me akinhta
   14. ακινητα.γρ
   15. akinitaör
   16. troxospito se mikro agrotemaxio siuonia xalkidikhs
   17. akinhta
   18. dimos65.blogspot.gr
   19. kodikos aggelias Δ- 5476
   20. pvl hseiw akin htvn
   21. ακινητα αθηνα
   22. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
   23. πουλαω το σπιτι μου
Similar sites to AKINITA.GR


 No.
   1. hellenic-realty.com
 Hellenic Realty - Real Estate in Greece : Properties for sale, houses, apartments, villas, plots of land and hotels in Peloponnese and in the islands Dodecanese (Leros, Kalymnos, Kos) and saronics (Hydra) - Hellenic Realty
   2. alex-pardo.com
 Real Estate Solutions | Alex Pardo Blog | www. | Real Estate Rockstar
   3. agorapolisies.gr
 ÁÃÏÑÁÐÙËÇÓÉÅÓ.GR - Áããåëéåò äùñåáí, öùôïáããåëéåò, video áããåëßåò, áêéíçôá, áõôïêéíçôá, æçôçóç, åñãáóéåò, ðñïéïíôá, õðçñåóéåò, áãïñá, ðùëçóç, áããåëéåò, ìåôá÷åéñéóìÝíá, classified ads, greece, real estate, auto, motorcycle, travel, used, rent, appartments, hotels, services
   4. exadas-crete.com
 Real estate Crete, properties Crete Real estate Greece, Exantas
   5. cyprus-estate.com
 Cyprus hotels, hotels in Cyprus, hotel in Athens Greece, villas in Cyprus, Real estate in Villa in Cyprus, villas in Cyprus, hotels, accommodation, rooms for rent in Villa in Cyprus, villas in Cyprus, Cyprus hotels, greek room Plaka, Almirida, Almyrida, Kefalas, Vamos, Apokoronas, Litsarda, West Crete - Residences, lodgings, Apartments, Houses,Rooms, Villas, Hotels, residence,...
   6. lesvos-home.com
 Real Estate Agency Moutzouris Lesvos Greece
   7. buffalo-realty.com
 Wainwright Real estate, Buffalo Realty, www. , Alberta, Alta,ab
   8. crete-island.net
 Crete Island - Real Estate Property in Crete and Long Term Rentals : Greece
   9. property-newlaunch.com
 www. | 61001778 Direct from Developer, Singapore New Latest Property Condominium Launch, Real estate investment
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: Regina, SK, Canada
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. ακινητα  18    27  
   2. akinita  13    28  
   3. ακίνητα  14    18  
   4. akinita.gr  5      20  
   5. αγγελιες ακινητων  16    27  
   6. ΑΚΙΝΗΤΑ  6      10  
   7. aggelies akinitwn  5      50  
   8. akinita athina  4      20  
   9. akinhta  6      30  
   10. αγγελίες ακινήτων  10    25  
   11. πωλησεις ακινητων  13    30  
   12. fotoaggelies akinita  6      40  
   13. aggelies akiniton  6      10  
   14. πωλήσεις ακινήτων  13    26  
   15. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΘΗΝΑ  5      30  
   16. "lacratis.gr"  14    10  
   17. πωλησεισ ακινητων  10    25  
   18. ενοικιασεις κατοικιων αθηνα  15    28  
   19. ακ΄΄ινητα  5      30  
   20. αγγελίες  19    19  
   21. athens  43    16  
   22. ενοικιασεις ακινητων  9      27  
   23. ενοικιασεις κατοικιων  29    26  
   24. αγγελιεσ ακινητων  3      30  
   25. αγγελιεσ ακινητων αθηνα  3      30  
   26. αγγελιες πωληση ακινητου  5      30  
   27. mikres aggelies  18    13  
   28. Αυτόνομη θέρμανση site  3      30  
   29. oikopeda  5      20  
   30. ακινητα αθηνα  6      30  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of akinita.gr response.

Cache-Control : private
Content-Type : text/html; charset=windows-1253
Server : Microsoft-IIS/8.5
X-AspNet-Version : 2.0.50727
X-Powered-By : ASP.NET
Date : Fri, 03 Oct 2014 14:49:36 GMT
Content-Length : 27277Mywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    2 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    2 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    2 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Website Metas Analysis

We found 2 meta tags on akinita.gr.

MetaContent
 Description  ÌéêñÝò 1áããåëßåò ãéá ðùëÞóåéò êáé åíïéêéÜóåéò áêéíÞôùí óôçí ÅëëÜäá. Åíôåëþò ÄÙÑÅÁÍ!!!! Ãéá ïéêüðåäï, äéáìÝñéóìá, åîï÷éêÞ êáôïéêßá Þ åðáããåëìáôéêü ÷þñï ìðïñåßôå íá êáôá÷ùñßóåôå ôéò áããåëßåò óáò, Þ íá äéáâÜóåôå ôéò áããåëßåò ðïõ åßíáé Þäç êáôá÷ùñçìÝíåò. 
 Keywords  Áããåëßåò, áêßíçôá, åýñåóç, êáôá÷þñçóç, áíáæÞôçóç, äùñåÜí, ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ, ÁÊÉÍÇÔÙÍ, ÅËËÁÄÁ, ÐÙËÅÉÔÁÉ, ÏÉÊÏÐÅÄÏ, ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ, ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ, ÐÙËÇÓÅÉÓ, ÏÉÊÏÐÅÄÁ, ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ, ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ, ÌÅÆÏÍÅÔÅÓ, ÂÉËËÅÓ, ÌÅÆÏÍÅÔÁ, ÂÉËËÁ, ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÅÓ, ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÁ, ÁÍÔÉÐÁÑÏ×Ç, ÃÑÁÖÅÉÁ, ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ, ÊÔÇÌÁÔÏÌÅÓÉÔÉÊÏ, ÌÅÓÉÔÇÓ, homes, real, estate, Greece, êôßñéá, Home, land 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of akinita.gr has 0 external links and 0 internal links.