Websites for eortazontes thn hmera tou agiou pneumatos

Greek New Testament; 2 Timothy - Essenes, Essene Teachings

Greek New Testament; 2 Timothy - Essenes, Essene Teachings

1:14 thn kalhn paraqhkhn fulaxon dia pneumatos agiou tou

GREEK NEW TESTAMENT - ACTS - Universität Bremen: Startseite

GREEK NEW TESTAMENT - ACTS - Universität Bremen: Startseite

2:33 th dexia oun tou qeou uywqeis thn te epaggelian tou pneumatos tou agiou labwn para tou patros execeen touto o umeis eis thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn

Paulus: Römerbrief, griechisch, lateinisch und deutsch

Paulus: Römerbrief, griechisch, lateinisch und deutsch

1:25 oitineV methllaxan thn alhqeian tou Qeou en twi yeudei. dia PneumatoV Agiou tou doqentoV hmin. hoi de kata pneuma ta tou pneumatos .

~a"LXX"b"038"c"Mic"x"t" - Penn: University of Pennsylvania

~a"LXX"b"038"c"Mic"x"t" - Penn: University of Pennsylvania

TOU =] > V-456 TO/POU + AGIOU 456 Or.(lat) VI 55 AU) TAU/ THN ] > La(C) Ach Lucif. : PNEUMATOS 62

ルカによる福音書 - @nifty

ルカによる福音書 - @nifty

Greek kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatoV tou agiou mh idein qanaton prin h idh Greek kai hlqen eiV pasan thn pericwron tou iordanou khrusswn